Khuyến Công

Thực hiện chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2023, ngày 30/9 và 18/10/2022, Sở Công Thương đã kiện toàn Hội đồng thẩm định các đề án thuộc chương ...
Thực hiện Chương trình khuyến công địa phương năm 2022, từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022, Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát ...
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công xúc tiến thương ...
Thực hiện Quyết định số 28/QĐ-CTĐP ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án khuyến ...
Thực hiện văn bản số 657/SCT-CN ngày 30/5/2022 của Sở Công Thương Ninh Bình về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Trung tâm Khuyến công xúc ...
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Hotline Zalo
Loading...
×