Công nghiệp hỗ trợ

        Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định ...
      Thực hiện văn bản số 06/CN-CNHT ngày 04/01/2023 của Cục Công Nghiệp; Văn bản số 120/SCT-CN ngày 31/01/2023 của Sở Công Thương về ...
Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay, ngành công nghiệp ô tô đang nhập khẩu 80% linh kiện sản xuất. Tuy nhiên, với thực tế giai đoạn ô tô hoá ...
Thực hiện chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2023, ngày 30/9 và 18/10/2022, Sở Công Thương đã kiện toàn Hội đồng thẩm định các đề án thuộc chương ...
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công xúc tiến thương ...
Hotline Zalo
Loading...
×