Công nghiệp hỗ trợ

Thực hiện chương trình công nghiệp hỗ trợ năm 2023, ngày 30/9 và 18/10/2022, Sở Công Thương đã kiện toàn Hội đồng thẩm định các đề án thuộc chương ...
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công xúc tiến thương ...
Thực hiện hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Thực hiện Hợp đồng tuyên truyền số 12/HĐTT-2022 về hoạt động Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Ninh Bình năm 2022 được ký kết giữa Trung tâm khuyến công ...
Phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng ...
Hotline Zalo
Loading...
×