Cơ Cấu Tổ Chức

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Đồng chí Vũ Văn Hưng - Giám đốc Trung tâm:

- Lãnh đạo chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động chung của Trung tâm theo chế độ Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Công thương về mọi hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ; công tác thi đua khen thưởng; công tác cải cách hành chính; phát triển cụm công nghiệp; công tác dịch vụ tư vấn công thương.

 - Đơn vị phụ trách:

+ Phòng Hành chính .

+ Phòng cụm công nghiệp.

2. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm:

- Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách lĩnh vực Xúc tiến thương mại.

- Là người được uỷ quyền thứ nhất ký thay chủ tài khoản và điều hành công việc của cơ quan khi đồng chí Giám đốc Trung tâm đi vắng.

- Đơn vị phụ trách: Phòng Xúc tiến Thương mại.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc trung tâm phân công.

3. Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm:

- Giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách lĩnh vực Khuyến công, tiết kiệm năng lượng, công nghiệp hỗ trợ.

- Đơn vị phụ trách:

+ Phòng Khuyến công .

+ Phòng  Tư vấn .

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Trung tâm phân công.

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm:

a) Phòng Hành chính;

b) Phòng Khuyến công;

c) Phòng Xúc tiến thương mại;

d) Phòng cụm công nghiệp;

e) Phòng Tư vấn.

                           

 

 

 

Hotline Zalo
Loading...
×