GIỚI THIỆU

Địa chỉ: Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 0229.3.898686, Fax: 229.3.898686, Email: KhuyencõngTCCN@gmail.com Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình được thành lập từ tháng 3/2019 trên cơ sở sáp nhập giữa Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp theo Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 5/3/2019 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Mô hình tổ chức hiện nay gồm 5 phòng ban chuyên môn gồm:

a) Phòng Hành chính;

b) Phòng Khuyến công;

c) Phòng Xúc tiến thương mại;

d) Phòng cụm công nghiệp;

e) Phòng Tư vấn.  
Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:


Chức năng

1. Trung tâm khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình  là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, có chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc các lĩnh vực: khuyến công; tiết kiệm năng lượng; sản xuất sạch hơn; tư vấn phát triển công thương; xúc tiến thương mại; thông tin, thương mại điện tử; đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

2. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công Thương địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số và các Vụ liên quan thuộc Bộ Công Thương.

3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng; hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hoạt động đầu tư phát triển cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

a. Khuyến công

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.

- Được ký kết thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện, cấp xã và các đơn vị tham gia hoạt động khuyến công trên địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công.

b. Xúc tiến thương mại

- Tổ chức, phối hợp  tổ chức các hoạt động: hội chợ, triển lãm, trưng bày sản phẩm, hội thảo về thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm của địa phương với những đối tác trong và ngoài nước, tổ chức các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại do các đơn vị khác trong và ngoài nước tổ chức khi được cấp có thẩm quyền giao, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về thương mại, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu thị trường, tạo mối liên kết giữa cơ sở sản xuất trong tỉnh và hệ thống phân phối;

c. Thương mại điện tử:

- Triển khai các hoạt động về thương mại điện tử nhằm nâng cao nhận thức về thương mại điện tử cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chính sách kế hoạch, chương trình phát triển bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn.

d. Tư vấn phát triển công thương:

- Tư vấn lập dự án:  Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại, quy hoạch cụm công nghiệp, quy hoạch điện lực, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại,...

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát, thẩm tra dự án, thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán các chương trình công nghiệp và thương mại theo quy định của pháp luật; Tư Vấn các lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch, vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan đến cụm công nghiệp như: Tư vấn quản lý dự án, khảo sát thiết kế lập quy hoạch, lập dự án đầu tư; thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi; giám sát và tư vấn giám sát các công trình...

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học – công nghệ; mặt bằng sản xuất; thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; phát triển sản phẩm, môi giới thương mại, phổ biến ứng dụng thương mại điện tử; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác.

e. Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn

- Tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng (than, xăng dầu, khí đốt, nhiệt năng, điện năng,...); triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng; các giải pháp kỹ thuật phục vụ tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng lượng; là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng cảu quốc gia, của tổ chức quốc tế tài trợ.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ.

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.

  f. Quản l‎ý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn

- Triển khai thực hiện quy hoạch phát triển các CCN, các kế hoạch, chương trình, đề án, quyết định của trung ương, UBND tỉnh; lập và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển CCN; kiểm tra khảo sát, đánh giá thực hiện quy hoạch, chính sách, pháp luật, hiệu quả hoạt động của CCN.

 - Tham gia ý kiến các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và các dự án thứ cấp xin đầu tư vào trong cụm công nghiệp.

- Căn cứ vào quy định của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu để Sở đề xuất cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến đầu tư xây dựng, phát triển cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp báo cáo tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng, hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, hộ sản xuất TTCN vào thuê đất sản xuất, kinh doanh trong CCN.

- Căn cứ quy định của pháp luật để hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt; phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc sở trong công tác lập, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và thẩm định khi thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động xúc tiến thu hút các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN và đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong CCN; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu trang thông tin điển tử (Website) về các cụm công nghiệp của tỉnh và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về CCN; khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển CCN trong và ngoài nước,...

g. Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án về công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành.

- Trực tiếp quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình; tổ chức ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng với các đơn vị chủ trì thực hiện đề án thuộc chương trình; thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện các đề án theo đúng chế độ tài chính hiện hành.

- Hướng dẫn các đơn vị chủ trì xây dựng các đề án; tiếp nhận; tổng hợp báo cáo Sở Công Thương về Chương trình, kế hoạch. Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Công Thương.

- Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về công nghiệp hỗ trợ, thực hiện phát hành ấn phẩm, tài liệu về lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (tập trung vào ngành sản xuất lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử) để quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, cơ hội đầu tư vào tỉnh.

- Tổ chức đào tạo và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ công nghiệp hỗ trợ cho các đơn vị, cá nhân tham gia công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, phục vụ phát triển công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp hỗ trợ. Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ.

- Hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh trong thu hút phát triển công nghiệp hỗ trợ, tiếp nhận các ý kiến phản hồi về khó khăn, vướng mắc để tổng hợp đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

h. Làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (do UBND tỉnh giao) bằng nguồn vốn ngân sách hoặc nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy định pháp luật.

- Lập và triển khai dự án quy hoạch chi tiết CCN, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện trong dự án.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục triển khai đầu tư, sản xuất kinh doanh trong CCN; hỗ trợ lập dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN, dự án di dời, thuê nhà xưởng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường đang xen kẽ trong khu dân cư di dời vào CCN.

- Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích như bảo vệ, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xử lý nước thải, chất thải; tổ chức duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các dịch vụ tiện ích khác bảo đảm hoạt động bình thường, liên tục, đúng công năng thiết kế trong suốt thời gian hoạt động.

- Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng, quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường... đồng thời phổ biến, tuyên truyền, đôn đốc các doanh nghiệp công nghiệp trong cụm công nghiệp thực hiện các nghĩa vụ trên.

2. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hoạt động đầu tư vào các cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

3. Giới thiệu, quảng bá cơ chế chính sách, các đề án phát triển khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; giới thiệu sản phẩm hàng hóa, tạo đầu mối hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Xây dựng, lưu giữ và khai thác các nguồn thông tin, dữ liệu điện tử về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại nội địa, xuất khẩu tại địa phương.

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật; Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị khoa học công nghệ và tham gia thực hiện chương trình, đề án khuyến công, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử theo quy định.

5.Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định;

6. Đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và Đầu tư phát triển cụm công nghiệp;

7. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao.

Hotline Zalo
Loading...
×