Thủ Tục Hành Chính

I. Điều kiện điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 1. Điều kiện bổ sung cụm công nghiệp vào Quy hoạch: a) Phù hợp với Quy ...
1. Hồ sơ đề nghị thành lập, mở rộng cụm công nghiệp: a) Tờ trình đề nghị thành lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp ...
1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp: a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt; b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có ...
Hotline Zalo
Loading...
×