THÔNG BÁO “V/v Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”

THÔNG BÁO

“V/v Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh

Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”

   

     Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình

 

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Ninh Bình;

Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022;

Thực hiện Chương trình XTTM năm 2022, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình triển khai đề án “Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”. Cụ thể các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và đáp ứng các điều kiện theo quy định của chương trình theo nội dung đề án gửi đăng ký (Theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Khuyến công XTTM & Phát triển cụm công nghiệp trước ngày 28/12/2021 để tổng hợp, xây dựng đề án chi tiết triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại

:0915408241             Fax 02293.883370

Email: xttmnb@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY:……………………………..

………………………………………….

 

Số:      /ĐK-DN

“V/v Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                 Ninh Bình, ngày … tháng …. năm 2021

 

 

            Kính gửi:……………………………………………………………………………………..

- Căn cứ công văn số …./TB-TTKXC ngày …./…./2021 của Trung tâm Khuyến công XTTM & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình về việc đăng ký tham gia chương trình Xúc tiến thương mại năm 2022;

- Công ty………………………….Đăng ký tham gia đề án Hỗ trợ bình ổn giá thị trường hàng hóa tỉnh Ninh Bình dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau:

Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty:……………………………………………………….

- Mã số thuế:…………………………Số điện thoại:…………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

- Đại diện:………………………………….  Chức vụ:………………………..

- Công ty ………………… đăng ký được tham gia vào đề án……..….của Trung tâm khuyến công XTTM & phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình nội dung như sau:

Hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay để dự trữ hàng hóa dịp tết nguyên đán:

- Kinh phí thực hiện……………… đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn XTTM địa phương 2022 là …………. Đồng

Kính đề nghị Trung tâm Khuyến công XTTM & Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT công ty

 

 

GIÁM ĐỐC

* Ghi chú:  Hồ sơ tham gia chương trình gồm có:

+ Tờ trình (hoặc văn bản) đăng ký điểm bán hàng bình ổn giá và đăng ký giá bán lẻ các mặt hàng tham gia Chương trình, trong đó có Bản cam kết dự trữ hàng hóa, tổ chức bán hàng với giá bán đã cam kết trong suốt thời gian thực hiện Chương trình.

+ Các biên bản của các đoàn kiểm tra, thanh tra (nếu có).

+ Hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng, ủy nhiệm chi, hóa đơn giá trị gia tăng, bảng kê chi tiết hàng tháng lãi phải trả (tất cả là bản photo có đóng dấu treo của doanh nghiệp).

+ Chứng từ, hóa đơn chứng minh việc xuất, nhập, tồn, mua bán hàng hóa (tất cả là bản photo có đóng dấu treo của doanh nghiệp).

+ Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình của doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline Zalo
Loading...
×