Tham gia Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy

Thực hiện Kế hoạch số 102- KH/ĐUK ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy”; Công văn số 182-CV/ĐU ngày 30/3/2023 của Đảng ủy Sở Công thương về việc tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy”. Chi bộ Khuyến công xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp đã triển khai, quán triệt cuộc thi tới toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Nội dung cuộc thi xoay quanh những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Các nội dung Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” theo Hướng dẫn số 22-HD/ĐUK, ngày 06/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Viên chức của Trung tâm hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy”

Trải qua tuần thi thứ nhất của Cuộc thi, Trung tâm Khuyến Xúc tiến thương mại và phát triển Cụm công nghiệp đã có 100% đảng viên, viên chức, người lao động hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Thông qua Cuộc thi giúp đảng viên,viên chức, người lao động ở Trung tâmnhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo Bác, nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thúy Nga- Phòng Hành chính

Hotline Zalo
Loading...
×