QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định số 24/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Phạm vi điều chỉnh quy chế này quy định về các nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành ở tỉnh; ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương; chủ đầu tư các dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các sở, ban ngành, UBND cấp huyện nơi có cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý đối với cụm công nghiệp; đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiên thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức có liên quan và không chồng chéo nhiệm vụ, không làm giảm vai trò, trách nhiệm,thẩm quyền của các cơ quan; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

                                                                                 Phương Liên

 

Hotline Zalo
Loading...
×