KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Mỗi quốc gia có những cách tiếp cận khác nhau đối với cách mạng công nghiệp 4.0, nhưng về cơ bản, Singapore tiếp cận trong việc phát triển công nghiệp.

Singapore là một trong số  nhiều  quốc gia trên thế giới sớm công bố chương trình liên quan đến công nghiệp 4.0. Mặc dù là quốc đảo với diện tích hạn chế và nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào các ngành dịch vụ, nhưng Singapore luôn nhận thức được tầm quan trọng của ngành chế biến, chế tạo trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để từ đó nhân rộng các ý tưởng đó sang các ngành khác. Trong cơ cấu kinh tế của Singapore, công nghiệp chế biến, chế tạo luôn duy trì tỷ trọng ở mức 20%.

Chương trình cách mạng công  nghiệp lần thứ tư của Singapore tập trung vào việc phát triển mô hình nhà máy, doanh nghiệp và chuỗi giá trị trong tương lai dựa trên nền tảng công nghiệp 4.0, sử dụng các công nghệ nổi bật của cách mạng công nghiệp 4.0, gồm sự kết hợp giữa công nghệ sản xuất với công

Nguồn Thông tin thương mại

Hotline Zalo
Loading...
×