Khuyến công giai đoạn 2016 – 2020 hỗ trợ 182 đề án

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, từng bước góp phần đổi mới công nghệ, cải tiến máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Việc hỗ trợ một phần kinh phí khuyến công đã tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, năng lực cạnh tranh nhằm phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững.Tổ chức triển khai thực hiện được 182 đề án với tổng kinh phí thực hiện là 73.701,34 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là 29.368,04 triệu đồng chiếm tỷ lệ 39,85% tổng kinh phí thực hiện (khuyến công quốc gia hỗ trợ cho 9 đề án với kinh phí hỗ trợ là: 10.300 triệu đồng chiếm 35,07% ngân sách nhà nước hỗ trợ, khuyến công địa phương hỗ trợ cho 172 đề án với kinh phí hỗ trợ là 19.068,04 triệu đồng chiếm 64,93% ngân sách nhà nước hỗ trợ); kinh phí đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là 44.333,3 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 60,15 % tổng kinh phí thực hiện.

Trong thời gian tới trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và dưới sự chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác nắm bắt nhu cầu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch khuyến công bám sát tình hình thực tế trên địa bànphù hợp với quy địnhkịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.Chú trọng hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới, công nghệ cao, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất.

 

Đinh Thị Hường

                                                                            Phòng Khuyến công và TKNL

Hotline Zalo
Loading...
×