Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng 2018 (25-12-2019)

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về kế hoạch thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019. Với mục tiêu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng  và xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về ph

               

Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống tham nhũng 2018

Hội nghị tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Phòng chống tham nhũng  2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng. Trọng tâm tuyên truyền các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và đơn vị trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; quyền nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng chống tham nhũng,… từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.
Thông qua việc tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đồng thời đảm bảo phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, các Chương trình, Đề án đã được các cấp phê duyệt, ban hành./.    

Tin và Ảnh: Lê Trọng Luân - Thanh tra Sở

Hotline Zalo
Loading...
×