Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

           Thực hiện Kế hoạch số 127-KH/ĐU ngày 3/8/2022 của Đảng ủy Sở Công Thương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ngày 17/8/2022, Đảng ủy Sở Công Thương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trưởng tầng 3, Sở Công Thương.

         Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Thuần - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về dự và chỉ đạo hội nghị. Ngoài ra còn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể Đảng viên, Công chức, Viên chức và người lao động.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Văn Thuần - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết TW 5, khóa XIII. Cụ thể: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

 

 

Đồng chí Trần Văn Thuần - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình

về dự và chỉ đạo hội nghị.

         Qua hội nghị đã giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững các nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Qua đó huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, sự đoàn kết, đồng lòng của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đưa các nội dung Hội nghị sớm đi vào cuộc sống; Góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới...

 

Vũ Thị Mỹ Hạnh – Phòng Hành chính

Hotline Zalo
Loading...
×