Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022.

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ. Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý III năm 2022.

Chi tiết tại đây./.

Hotline Zalo
Loading...
×