Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ;

Chi tiết tại đây

Hotline Zalo
Loading...
×