Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công tháng 10 năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh Ninh bình về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ tình hình thực hiện mua sắm tài sản công tháng 10 năm 2023 của Trung tâm;

Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công tháng 10 năm 2023

Chi tiết xem tại đây./.

Hotline Zalo
Loading...
×