Công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023

Căn cứ Nghị định số 160/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2022 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SCT ngày 21/8/2023 của Sở Công thương Ninh Bình về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023

Chi tiết xem tại đây./.

Hotline Zalo
Loading...
×