Công khai dự toán bổ sung năm 2023

Căn cứ Nghị định số 160/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2022 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-SCT ngày 24/10/2023 của Sở Công thương Ninh Bình về việc giao bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023;

Trung tâm Khuyến công xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2023

Chi tiết xem tại đây./.

Hotline Zalo
Loading...
×